Chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp “Kỷ nguyên số”

Những yếu tố chính để xây dựng thành công văn hóa “kỷ nguyên số”

Để tạo ra thành công “Văn hóa chuyển đổi cho kỷ nguyên số”, ông Santtar đề xuất 5 yếu tố chính